PROJEKT ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI V PODNIKU

   

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti v podniku MONTA Žilina, s.r.o.

Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke priemyselnej budovy, ktorá sa nachádza na Dlhej ulici č. 586/101 v meste Žilina, čo prispeje k celkovému zníženiu energetickej náročnosti v podniku MONTA Žilina, s.r.o..

Zazmluvnená výška NFP:
160 480,00 EUR

Hlavné aktivity projektu:
Hlavná aktivita 1 – Zabezpečenie energetických auditov v MSP
Hlavná aktivita 2 – Implementácia opatrení z energetických auditov
V dôsledku realizácie projektu dôjde k vypracovaniu jedného energetického auditu a následnej k implementácii opatrení z energetického auditu. Úspora primárnych energetických zdrojov v podniku (P0657) bude 78,045 MWh/rok a spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti (P0629) bude 28,11 MWh/rok.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Tento projekt je podporený z EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.

Webové sídlo RO - www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO - www.siea.sk
Webové sídlo: ÚV SR - www.partnerskadohoda.gov.sk